Policonomics » Microeconomia - Tes > Terminoes > Modelo de Shaked Sutton