Policonomics » Microeconomia - Tes > Terminoes > Análisis de periodo