Policonomics » Microeconomia - Tes > Terminoes > Tarifa en dos partes