Policonomics » Microeconomia - Tes > Terminoes > Paradoja de Allais